آجر نیک > پروژه‌ها > پروژه دانشگاه رشدیه تبریز

پروژه دانشگاه رشدیه تبریز

تبریز-دانشگاه رشدیه
مالک:هیئت مدیره موسسه آموزش عالی رشدیه
آجر استفاده شده :آجر نسوز 7*32
کد محصول :NRG-301, NRG-302, NRG-303